اصطلاح وندی یا مشتق در کتاب های نو نگاشت فارسی متوسطه ی دوره ی دوم

به نام ایزد یکتا

دانش آموزان عزیز  سلام و درود بر شما

اصطلاح « وندی» که در کتب نونگاشت( تازه تالیف) فارسی آمده برابر چیست؟

واژه ی « وندی» تقریبا معادل مشتق است با این تفاوت که هم وندهای تصریفی و هم وندهای اشتقاقی را در بر می گیرد.

به عنوان مثال: «کتاب ها » یک واژه ی وندی است ،«پایانه» نیز یک واژه ی وندی است اما طبق تعریف کتب قبلی ، «کتاب ها» یک واژه ی ساده بود اما امروزه می گوییم «وندی» است یعنی همین که یک واژه دارای وند( پیشوند، میانوند،پسوند) باشد کافیسیت که عنوان وندی به آن بدهیم.

توضیح بیشتر:

واژه از نظر ساخت به چهار دسته تقسیم می شود که ستون سمت راست شکلی است که در کتب قدیم می آمد و ستون سمت چپ شکلی است که در کتب دهم و یازدهم آمده است:

واژه ها از نظر ساخت
1 ساده مثال:کتاب،کتاب ها، خوب تر ساده کتاب، خوب،
2 مشتق مثال:کتابچه،ترشی،کردگار،زنانه وندی کتاب ها، خوب تر، کتابچه، ترشی
3 مرکب مثال:کتابخانه؛گلخانه،آب سرد کن مرکب کتابخانه، گلخانه، آب سرد کن
4 مشتق-مرکب مثال:دوچرخه، سراسر وندی-مرکب دوچرخه،سراسر

می بینیم که فقط مثال های ردیف 1 و 2 با هم متفاوتند.


منبع این نوشته : منبع
واژه ,وندی ,مثال ,مشتق ,مرکب ,ساده ,مرکب مثال