میوه ی شب یلدا(چله)

به نام خدای مهر

نمادهای شب یلدا:

میوه ی انار:

که میوه ی قند و میوه ای مهری و آیینی است

یادآور خورشید است به پاس رنگ سرخ و آتشین اآن.

هندوانه:

این میوه بومی ایران زمین نیست از هند به ایران آورده شده است.

و به پاس رنگ سرخ خود یکی از نشانه ها و نمادهای این خوان آیینی و رازآلود شب یلدا شده است.


منبع این نوشته : منبع
میوه ,یلدا